Asistentka pedagoga pro děti a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

p. Zuzana Ulrichová

Kontakt: skola @zsns-stbk.cz

Činnost a náplň práce:

- pedagogická asistence při výchovné a vzdělávací činnosti žáků, spolupráce s pedagogy, individuální práce s dětmi a žáky

- pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí,

- zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole,

- pomoc žákům při přípravě na vyučování,

- spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči žáků a s komunitou v místě školy,

- řídí se pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, pracovní náplní, směrnicemi školy a pokyny nadřízených,

- organizuje činnost žáků podle pokynů vyučujícího,

- sleduje prospěch a chování svěřených žáků, zajišťuje s nimi kvalitní přípravu na vyučování a další činnosti,

- podílí se na diagnostice a hodnocení svých žáků, spolupracuje v tomto směru s pedagogy,

- vede předepsanou dokumentaci a administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků

- zpracovává plány a programy výchovné činnosti,

- pečuje o inventář školy,

- vykonává dohled nad žáky,

- zajišťuje bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou,

- navrhuje výchovná opatření,

- podílí se na organizaci hovorových hodin pro rodiče svých žáků,

- spolupracuje s rodiči, ostatními vychovatelkami, třídními učitelkami,

- zúčastňuje se pedagogických rad, metodických sdružení školní družiny a dalších akcí a porad

Systematická asistence pedagogovi při výchovné práci v oblasti společenského chování, základních pracovních, hygienických a jiných návyků:

-      výchovnou činností prohlubuje u žáků pracovní, hygienické a komunikační dovednosti a návyky

-      záměrně procvičuje společenské chování dětí

-      dbá na dodržování zásad osobní hygieny, v případě potřeby zajistí umytí znečistěných dětí

-      denně procvičuje a upevňuje prvky sebeobsluhy, vede žáky k samostatnosti

-      doprovází žáky při přesunech po škole

-      sleduje vzhled ošacení a obuvi dětí, podává podnět k řešení pedagogům

-      pomáhá dětem při úklidu a třídění školních pomůcek, potřeb i hraček

-      dohlíží na pořádek a estetičnost ve svěřených místnostech

-      dbá pokynů řídícího pedagoga, spolupracuje s ním, plní výchovně vzdělávací úkoly

-      individuálně pracuje s žáky

V péči o děti se zaměřuje na

-      speciálně pedagogické metody výuky čtení, psaní a počítání

-      podporu smyslového vnímání, pozornosti, koordinace, myšlenkových operací, způsobů chování v rámci multisenzoriální výchovu

-      trénink úpravy chování

-      aktivizace izolovaných schopností

-      rozvoj grafomotoriky

-      speciální logopedické činnosti

-      alternativní komunikační programy

-      výuku prostorové orientace

-      výuku znakové řeči

-      psychoterapeutická sezení.

Asistent pedagoga v souladu s pokyny vyučujícího zajišťuje výchovně vzdělávací činnost v běžné hodině, poskytuje žákovi podporu o přestávkách a v rámci veškerých volnočasových aktivit organizovaných školou jej doprovází, s pomocí speciálního pedagoga se pokouší o přiměřenou reedukaci a kompenzaci obtíží, vyplývajících z individuálního zdravotního znevýhodnění, podílí se na přípravě veškerých materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagoga a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb žáka.

Mezi konkrétní činnosti asistenta pedagoga mj. patří asistence při přípravě a úklidu pomůcek na vyučování, zápisu textu, opakování a prohlubování učiva, práci, která vyžaduje větší koncentraci pozornosti a grafomotorickou přesnost, přípravě a manipulaci s většími předměty a pomůckami, vysvětlování principů práce s kompenzačními pomůckami, dodržování pravidel bezpečnosti.Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver